Certifikacija
Razvojem i rastom proizvodnje vijčane robe u Evropi preduzeće "IBM Comerce" je donelo odluku da se certifikuje kako bi nesmetano i kvalitetno pratilo tehnički i tehnološki razvoj u oblasti kojom se bavi. Cilj certifikacije je da se odrede (prepoznaju) organizacioni i proizvodni procesi unutar organizacije i da se oni a u saglasnosti sa standardom pravilno dokumentuju. Preduzeće posluje i organizovano je prema standardu ISO 9001:2000 koji se smatra delom standarda ISO 9000:2000 a odnosi se na definisanje zahteva za upravljanje sistemom kvaliteta.

"IBM Comerce" održava, unapređuje i na adekvatan način dokumentuje sistem upravljanja kvalitetom. Pored dokumentacije, kao dokaz postojanja sistema upravljanja kvalitetom IBM Comerce poseduje i POSLOVNIK KVALITETA koji ukratko opisuje način na koji preduzeće vodi i unapređuje sistem upravljanja kvalitetom a dostupan je klijentima i certifikacionom telu.

Standard ISO 9000:2000
Standard ISO 9000:2000 je poslednja verzija standarda za upravljanje sistemom kvaliteta koji postoji u više od 350.000 preduzeća širom sveta. Ovaj međunarodni standard ne nameće uniformnost QMS-a niti uniformnost dokumentacije sistema kvaliteta. ISO 9000:2000 podržava usvajanje procesnog pristupa u razvoju QMS-a gde ustvari taj procesni pristup naglašava :
 1. Ispunjenja zahteva
 2. Razmatranja procesa sa aspekta dodate vrednosti
 3. Rezultata performanse procesa i njegove efikasnosti
 4. Neprekidnog poboljšanja procesa na osnovu objektivnih merenja
ISO 9000:2000 se bazira na osam principa menadžmenta kvalitetom. Ovi principi mogu poslužiti organizacijama za poboljšanje svojih performansi:
 1. Orijentacija na kupcu
 2. Liderstvo
 3. Uključivanje osoblja
 4. Procesni pristup
 5. Sistemski prilaz menadžmentu
 6. Kontinualno poboljšanje
 7. Odlučivanje na osnovu činjenica
 8. Obostrano korisni odnosi sa dobavljačima

Vrh strane

Kvalitet
Sistem upravljanja kvalitetom zahteva definisanje, praćenje i unapređivanje svih procesa unutar organizacije. To podrazumeva da svako radno mesto u organizaciji ima tačno definisanu proceduru po kojoj funkcioniše, da postoji Organizaciona šema koja prikazuje hijerarhiju , odnos i vezu između pojedinih radnih mesta. Takođe postoji takozvani Procesni model koji opisuje način i tok procesa unutar organizacije. Svaki proces koji se događa u preduzeću bio on interni ili eksterni mora biti dokumentovan, praćen i ako je to moguće unapređen.

Standardom uređen sistem upravljanja kvalitetom QMS ima mogućnost da izvede indirektnu ocenu kvaliteta proizvoda na osnovu ocene kvaliteta organizacije i njenog poslovanja. Ocena organizacije se izvodi i putem Ankete kupaca koja se izvodi po nalogu rukovodstva, a daje mogućnost da isto može ustanoviti koliki je stepen zadovoljenja. Na osnovu stepena zadovoljenja rukovodstvo određuje koje mere treba uvesti da bi se zadovoljstvo povećalo.
Vrh strane

IQNET
IQNet je najveća sertifikaciona mreža na svetu. Njihovi partneri sertifikovali su preko 200000 preduzeća u 150 zemalja sveta što je oko 30% globalnog tržišta. IQNet sertifikati unapređuju poslovne performanse i pospešuju međunarodnu trgovinu. Glavni cilj IQNet-a jeste da se na potrebe klijenta odgovori inovativan način, pružajući usluge kojima se uvećava kvalitet poslovanja preduzeća.
www.iqnet-certification.com

Vrh strane

OQS
Austrijska asocijacija za sertifikaciju sistema kvaliteta OQS je austrijska vodeća sertifikaciona institucija. Osnovana 1988 kao neprofitna od strane privrednih i ekonomskih predstavnika austrijskog državnog interesa, OQS je akreditovana 1993 i postala je akcionarsko društvo 1998. Iza OQS stoji udruženje od 12 austrijskih organizacionih članova u službi nacionalnog ekonomskog interesa. Kao sertifikaciono telo akreditovano na međunarodnom nivou za mala, srednja i velika preduzeća svih oblasti, OQS je izdala preko 4 700 sertifikata u 47 zemalja. Jasna garancija tržišno definisanih usluga.
www.oeqs.com

Vrh strane

O nama Program Sertifikati Partneri Kontakt